News

AMARC เปิดเทรดวันแรก 4.30 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท เหนือราคาจอง 48.28%

AMARC เข้าซื้อขายในตลาด MAI วันแรก (19 ต.ค.) เปิดเหนือราคาจองอยู่ที่ 4.30 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ 48.28% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 2.90 บาท

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้ ( 19 ต.ค.2565) เป็นวันแรก ราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 4.30 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ 48.28% จากราคาจองซื้อ (IPO) 2.90 บาท

ทั้งนี้ บมจ. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านบริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร ซึ่ง AMARC เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH ที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางวิทยาศาสตร์ด้านเกษตร อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบ และรับรองฟาร์ม และโรงงาน ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายแขนง

โดยบริการของบริษัทสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ เกษตรกร โรงงานผลิต และแปรรูปจัดจำหน่าย และผู้นำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร และยา ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย จนถึงบริษัทชั้นนำของประเทศ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดีตรวจวิเคราะห์ประมาณร้อยละ 87 ของรายได้รวม โดยเป็นกลุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอาหารร้อยละ 81 ของรายได้รวม

AMARC มีทุนชำระแล้ว 210 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 18 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 348 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,218 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 45.72 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 26.64 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.06 บาท

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ และมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญในบริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มานานกว่า 18 ปี ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่วยให้สินค้าเกษตร และอาหารของประเทศไทย ได้รับการควบคุมคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระหนี้ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

AMARC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว ถือหุ้น 69.39% กลุ่มครอบครัววงศ์แสงนาค ถือหุ้น 2.19% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองอื่น