News

“บอร์ด” AIRA เปิดทางแบงก์ญี่ปุ่น SMTBT ถือหุ้นใน บลจ.ไอร่า 10%

“บอร์ด” ไอร่า แคปปิตอล ไฟเขียว ขายหุ้นใน บลจ.ไอร่า 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 14 บาท เปิดทางให้ SMTBT เข้ามาถือหุ้นสัดส่วน 10% มูลค่า 14 ล้านบาทคิดเป็นกำไร 40% ของเงินลงทุน หวังผนึกธนาคารญี่ปุ่นเสริมแกร่ง ขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานในระดับสากล

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไอร่า จำกัด ระหว่าง Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited (SMTBT) กับ บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจำหน่ายหลักทรัพย์ 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 14 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,000,000 บาท คิดเป็นกำไร 40% ของมูลค่าเงินลงทุน

ทั้งนี้ ก่อนทำรายการ บริษัท มีจำนวน 9,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99% หลังจากเข้าทำรายการ บริษัท เหลือหุ้นจำนวน 8,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 89.99% และSumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited มีจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10%

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายหุ้นบางส่วนของบริษัท ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท ในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited ธนาคารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

2. เพิ่มศักยภาพในการให้บริการกับลูกค้าของกลุ่มบริษัท ให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

3.สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจจากการที่ SMTBT ได้ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด โดยเห็นถึงการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business